Diagnoza dziecka z podejrzeniem mutyzmu wybiórczego


Pierwsza diagnoza dziecka z podejrzeniem mutyzmu wybiórczego często jest stawiana przez nauczycieli przedszkolnych i szkolnych, którzy obserwują u dziecka trudności w werbalnym komunikowaniu się z rówieśnikami i/lub personelem placówki oświatowej, a także inne charakterystyczne objawy jak sztywność zachowań, czy też trudności w nawiązaniu kontaktu wzrokowego. Jeśli nauczyciel Twojego dziecka przekaże Ci swoje spostrzeżenia, nie lekceważ ich!

Nie zawsze jednak inicjatywa w rozpoznawaniu pierwszych objawów należy do nauczycieli, często zdarza się odwrotnie, czyli rodzice pierwsi widzą u dziecka niepokojące objawy związane z lękiem przed mówieniem i szukają pomocy. Poniżej pokazujemy, jak krok po kroku przeprowadzić formalną diagnozę dziecka z podejrzeniem mutyzmu wybiórczego, aby mogło otrzymać pomoc w miejscu występowania problemu, czyli najczęściej w szkole lub przedszkolu.

1

Kontakt z poradnią psychologiczno-pedagogiczną (PPP)
W PPP należy złożyć wniosek o zbadanie dziecka pod kątem występowania mutyzmu wybiórczego. PPP dokonuje diagnozy logopedycznej, psychologicznej i ewentualnie pedagogicznej.

2

Wydanie opinii przez PPP
W przypadku podejrzenia mutyzmu wybiórczego PPP zaleca konsultację psychiatryczną.

3

Diagnoza psychiatryczna
Lekarz psychiatra wykluczy bądź potwierdzi wstępną diagnozę wystawioną przez PPP.

4

Wystąpienie o orzeczenie o niepełnosprawności
w przypadku stwierdzenia przez lekarza psychiatrę występowania mutyzmu wybiórczego.

5

Wystąpienie do PPP o wydanie opinii
o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRDz – dotyczy dzieci przedszkolnych) lub orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z powodu zagrożenia niedostosowaniem społecznym (dla dzieci szkolnych).

Poniżej znajdziecie nieco dokładniejsze omówienie powyższego postępowania.

1Aby doszło do zbadania dziecka przez specjalistów PPP, należy złożyć pisemny wniosek. Trzeba pamiętać, iż w przypadku PPP obowiązuje rejonizacja i wniosek należy złożyć do właściwej poradni ze względu na siedzibę szkoły lub przedszkola, do którego uczęszcza dziecko.

Niekiedy zdarza się, iż szkoła wyraża sprzeciw na badanie dziecka w PPP. Prosimy pamiętać, iż nie ma do tego prawa! Badanie może zostać przeprowadzone bez wiedzy szkoły, a poradnia bez zgody rodziców nie ma prawa przekazać szkole żadnych informacji odnośnie przeprowadzonego badania.

Podczas wywiadu w PPP rodzice przekazują informacje dotyczące dziecka. Specjaliści pytają rodziców m.in.: o przebieg rozwoju dziecka od narodzin do chwili obecnej, o sposób komunikowania się w rodzinie: (małomówność, dwujęzyczność), o warunki socjalne rodziny. Niezwykle przydatne w diagnozowaniu są nagrania audio- video
dziecka z różnych uroczystości w domu oraz obserwacja dziecka w przedszkolu lub w szkole.

Następnie podczas badań w PPP dokonuje się dokładnej diagnozy logopedycznej, psychologicznej i ewentualnie pedagogicznej (ocenę umiejętności dydaktycznych dziecka można dokonać na podstawie diagnozy nauczyciela z przedszkola/szkoły). Należy zaznaczyć, że nie zawsze od razu podczas badań w poradni, osiągnie się z dzieckiem lękowym odpowiedni kontekst zadaniowy niezbędny do przeprowadzenia dokładnej diagnozy. Bardzo często najpierw trzeba w czasie badania stworzyć odpowiednią atmosferę życzliwości, nawiązać dobre relacje z dzieckiem, żeby uzyskać dokładne i obiektywne wyniki.

2 3Po przeprowadzonych badaniach, specjaliści poradni psychologiczno-pedagogicznej wydają opinię i w przypadku podejrzenia mutyzmu wybiórczego zalecają konsultację psychiatryczną, która potwierdzi, bądź wykluczy tę wstępną diagnozę.

4Jeżeli psychiatra potwierdzi u dziecka diagnozę mutyzmu wybiórczego, wówczas rodzice mogą wystąpić do powiatowej lub miejskiej komisji orzekania o niepełnosprawności o wydanie dla dziecka orzeczenia o niepełnosprawności (z powodu zaburzeń lękowych, w tym z mutyzmem wybiórczym).

5Następnie rodzice składają do poradni psychologiczno-pedagogicznej:

 • pisemny wniosek z prośbą o wydanie dla dziecka przedszkolnego opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRDz)
 • lub dla dzieci uczęszczających do szkoły wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z powodu zagrożenia niedostosowaniem społecznym

Wzory w/w wniosków są często dostępne na stronach internetowych poradni. Można je również napisać samemu, pamiętając jedynie zawarciu tam następujących informacji:

 • Imię i nazwisko dziecka
 • Numer PESEL
 • Data i miejsce urodzenia
 • Miejsce zamieszkania dziecka
 • Nazwa i adres placówki do której dziecko uczęszcza, w przypadku ucznia oznaczenie klasy
 • Imiona i nazwiska rodziców, prawnych opiekunów
 • Określenie przyczyn dla których ma być wydane orzeczenie i/lub opinia (czyli uzasadnienie)
 • Podpisy wnioskodawców

Należy bezwzględnie pamiętać, aby do wniosku dołączyć wszelką dokumentację, która może uzasadniać potrzebę uzyskania orzeczenia o kształceniu specjalnym lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Takimi załącznikami powinny być w szczególności:

 • opinia wychowawcy
 • diagnoza psychiatryczna diagnozująca mutyzm wybiórczy; warto poprosić o dodatkowy zapis, że jest to zagrożenie niedostosowaniem społecznym (w przypadku orzeczenia) lub że jest to forma niepełnosprawności, która znacznie utrudnia dziecku funkcjonowanie (w przypadku opinii WWRdz)
 • diagnoza psychologiczna
 • diagnoza pedagogiczna
 • orzeczenie o niepełnosprawności

Na rozpatrzenie wniosku PPP ma 30 dni (w wyjątkowych okolicznościach 60 dni). Następnie zostaje wyznaczony termin posiedzenia Zespołu Orzekającego (ZO). O terminie posiedzenia ZO pisemnie powiadamiani są rodzice, których obecność nie jest obowiązkowa. Zdecydowanie jednak warto jest wziąć udział w posiedzeniu, choćby dlatego, że rodzice mają prawo do zabierania głosu w czasie posiedzenia, co musi zostać zapisane potem w protokole.

ZO ma dwa tygodnie na wydanie Opinii WWRDz, lub Orzeczenia od daty posiedzenia.

Od decyzji ZO w sprawie WWRDz nie ma odwołania do Kuratorium Oświaty. W sprawie odmowy wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, od decyzji Zespołu Orzekającego wnioskodawca może wnieść odwołanie do Kuratora Oświaty, za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane są dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Dotyczy to dzieci niesłyszących lub słabosłyszących, niewidomych lub słabowidzących, niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością umysłowym (w stopniu lekkim, umiarkowanym oraz znacznym), z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera, niedostosowanym społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się na okres roku szkolnego, etapu edukacyjnego albo okresu kształcenia w danej szkole.

Masz pytania odnośnie procesu diagnozowania mutyzmu?

Zapraszamy na Grupę Wsparcie na Facebook. Zadaj pytanie, a na pewno otrzymasz cenne porady od innych członków Grupy.

X