REGULAMIN UCZESTNICTWA W ODPŁATNYCH SZKOLENIACH ONLINE (WEBINARACH)

organizowanych przez Stowarzyszenie “Polskie Towarzystwo Mutyzmu Wybiórczego”

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin ten określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania z odpłatnych webinarów, których organizatorem jest Stowarzyszenie “Polskie Towarzystwo Mutyzmu Wybiórczego”, zwane dalej Organizatorem lub PTMW
 2. Każdy z Uczestników przed zgłoszeniem do webinaru jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Dokonanie zgłoszenia oznacza akceptację postanowień Regulaminu.
 3. Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania obowiązującego powszechnie prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu, od chwili dokonania zgłoszenia do webinaru. W ramach uczestnictwa w webinarze zabronione jest propagowanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym, reklamowym czy też naruszającym dobra osobiste.
 4. Uczestnicy webinarów, organizowanych przez PTMW oświadczają, że nie będą ich nagrywać, reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie. Wszystkie materiały szkoleniowe stanowią własność intelektualną ich twórców, są chronione prawem autorskim i udostępniane uczestnikom jedynie do użytku prywatnego. Materiały szkoleniowe nie mogą być publikowane, sprzedawane, odsprzedawane lub udostępniane w jakiejkolwiek formie osobom trzecim.
 5. PTMW zastrzega sobie prawo do produkcji, reprodukcji i obróbki filmów wideo, nagrań audio, zdjęć, publikacji oraz jakichkolwiek innych materiałów związanych z organizowanymi przez siebie webinarami, oraz do publikacji i udostępniania powstałych w ten sposób materiałów w dowolnej formie.
 6. Poprzez udział w webinarach Uczestnik otrzymuje wiedzę z zakresu tej dziedziny życia, której dotyczy szkolenie. PTMW nie gwarantuje Uczestnikom osiągnięcia założonego przez nich skutku związanego z tematyką szkolenia. Wyłącznie Uczestnik jest odpowiedzialny za sposób, w jaki korzysta z przedstawionej mu wiedzy.

II. Zgłoszenie uczestnictwa

 1. Przystąpić do webinaru może jedynie Uczestnik, który przesłał prawidłowe zgłoszenie uczestnictwa oraz opłacił uczestnictwo we wskazanym przez Organizatora terminie.
 2. Forma, w jakiej należy przesłać zgłoszenie uczestnictwa, jest każdorazowo ogłaszana przez Organizatora. Zgłoszenia dokonane w formie nie przewidzianej przez Organizatora uważa się za nieskuteczne.
 3. Osoba przesyłająca zgłoszenie jest zobowiązana przesłać wszystkie informacje, wymagane przez Organizatora, w szczególności imię, nazwisko oraz adres email Uczestnika
 4. Informacje przesyłane w zgłoszeniu powinny dotyczyć wyłącznie Uczestnika
 5. Dopuszcza się, aby zgłoszenie przesłała osoba trzecia w imieniu Uczestnika, z zastrzeżeniem pkt. II.4
 6. Dbałość o poprawność przesłanych w zgłoszeniu danych leży po stronie osoby zgłaszającej.
 7. Zgłoszenia są przyjmowane jedynie w określonym przedziale czasu, wskazanym przez Organizatora. Zgłoszenie przesłane po tym terminie są nieskuteczne.
 8. Skuteczne przesłanie zgłoszenia jest potwierdzane przez Organizatora zwrotną wiadomością email, przesłaną na adres poczty elektronicznej podanej w zgłoszeniu.
 9. Wiadomość zwrotna z potwierdzeniem otrzymania zgłoszenia nie stanowi potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu.
 10. Po otrzymaniu potwierdzenia otrzymania zgłoszenia, Uczestnik jest zobowiązany do wpłacenia wskazanej przez Organizatora kwoty na konto PTMW.
 11. Domyślnym kanałem płatności udostępnianym przez Organizatora jest przelew bankowy. Organizator dopuszcza możliwość dokonania płatności poprzez system Paypal, z zastrzeżeniem, iż w tym przypadku kwota należności może zostać powiększona na poczet pokrycia opłat manipulacyjnych pobieranych przez system.
 12. Wszelkie dane niezbędne do dokonania płatności Organizator prześle na adres poczty elektronicznej podany podczas dokonywania zgłoszenia.
 13. Należność za szkolenie należy uiścić w terminie wskazanym przez Organizatora. Wpłaty, które zostaną zaksięgowane na rachunku PTMW po tym czasie, zostaną przelane z powrotem na numer konta nadawcy w ciągu 14 dni roboczych od daty wpływu, z jednoczesnym potrąceniem opłaty manipulacyjnej, stanowiącej:
  – koszt wykonania przelewu zwykłego, zgodnie z cennikiem mBank S.A., lub
  – sumę potrąceń pobranych z wpłaty Uczestnika, dokonanej przez system PayPal
 14. W przypadku braku zaksięgowanej wpłaty na rachunku bankowym w terminie określonym przez Organizatora, zgłoszenie Uczestnika zostaje anulowane.
 15. W chwili zaksięgowania wpłaty na koncie Organizatora, Uczestnik zdobywa gwarancję udziału w webinarze. Na potwierdzenie tego faktu, w ciągu 48 godzin od daty zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Organizatora, na adres email Uczestnika podany w zgłoszeniu, zostanie przesłane potwierdzenie uczestnictwa.
 16. W przypadku opłacenia udziału w szkoleniu i nie wzięcia w nim udziału, wpłata nie jest zwracana.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu na dokonanie zgłoszenia, jeśli w pierwotnie wyznaczonym czasie nie osiągnięty zostanie maksymalny limit zgłoszeń.
 18. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu przewidzianego na dokonanie zgłoszenia, jeśli maksymalny limit zgłoszeń zostanie osiągnięty przed upływem pierwotnie wyznaczonego czasu.
 19. W przypadku, gdy w pierwotnie wyznaczonym terminie na dokonanie wpłat, na rachunku bankowym PTMW nie zostanie zaksięgowana liczba wpłat równa maksymalnemu limitowi zgłoszeń na webinar, Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowego naboru uczestników. W takim przypadku Organizator będzie się indywidualnie kontaktował z każdą osobą pragnącą wziąć udział w szkoleniu, aby ustalić indywidualne warunki zgłoszenia i płatności.

III. Udział w szkoleniu

 1. Szkolenia są przeprowadzane w formie webcastu, z wykorzystaniem platformy Clickmeeting. Tryb prowadzenia szkolenia, w tym zasady udzielania głosu uczestnikom, każdorazowo określa Prowadzący.
 2. Organizator przesyła maila zawierającego wszystkie konieczne dane niezbędne do przystąpienia do webinaru (zalogowania się do pokoju konferencyjnego) najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem szkolenia.
 3. Uczestnik może zalogować się do pokoju konferencyjnego o dowolnej godzinie. Jeśli dokonał tego przed rozpoczęciem webinaru, zostanie umieszczony w tzw.poczekalni, z której zostanie automatycznie przekierowany do pokoju konferencyjnego w chwili rozpoczęcia webinaru.
 4. Uczestnik logując się do pokoju konferencyjnego jest zobowiązany wpisać swoje imię, nazwisko oraz adres email. Wszystkie te dane muszą być zgodne z danymi podanymi w zgłoszeniu. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych podanych przy logowaniu do pokoju konferencyjnego z danymi podanymi w zgłoszeniu, Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia Uczestnika z pokoju konferencyjnego.
 5. Uczestnik powinien być wyposażony w słuchawki oraz (opcjonalnie) mikrofon.
 6. Zabronione jest wielokrotne logowanie z wykorzystaniem tych samych danych logowania. Jeśli Uczestnik potrzebuje zalogować się ponownie (z powodu np. utracenia połączenia internetowego), należy najpierw upewnić się, że została poprawnie zamknięta sesja poprzedniego logowania. 
 7. W sytuacji, gdy podczas trwania szkolenia Uczestnik dopuszcza się łamania postanowień Regulaminu, w szczególności pkt. I.3 i pkt. III.6, Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia go z pokoju konferencyjnego.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania webinaru z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności polegających na chorobie lub wypadku losowym osoby, która miała prowadzić szkolenie, rezygnacji osoby prowadzącej szkolenie w czasie uniemożliwiającym jej zastąpienie, awarii technicznej platformy Clickmeeting, lub wystąpieniu wypadków losowych. W powyższych sytuacjach Organizator zaproponuje Uczestnikom inny termin przeprowadzenia szkolenia, lub jeśli to nie będzie możliwe, zwróci wpłaty.
 2. Jeśli szkolenie jest certyfikowane, PTMW wystawi na rzecz Uczestnika certyfikat uczestnictwa, który zostanie przesłany w formie elektronicznej w ciągu 14 dni od daty przeprowadzenia szkolenia. Certyfikat jest wystawiany wyłącznie na dane Uczestnika (imię i nazwisko), podane w zgłoszeniu. Warunkiem wystawienia certyfikatu jest wzięcie udziału w szkoleniu.
 3. Organizator może uzależnić wystawienie certyfikatu oraz przekazanie materiałów ze szkolenia od spełnienia przez Uczestnika innych wymagań, w szczególności:
  1. uczestniczenia w szkoleniu przez co najmniej 75% czasu jego trwania, wyliczonego na podstawie czasu zalogowania Uczestnika do pokoju konferencyjnego
  2. pozytywnego zaliczenia testu w formie elektronicznej, zawierającego punktowane pytania sprawdzające przyswojenie wiedzy z zakresu szkolenia, przy czym za próg zaliczenia uznaje się co najmniej 60% możliwych punktów do zdobycia
  3. innych form weryfikacji, czy Uczestnik faktycznie wziął udział w szkoleniu
 1. Zapewnienie połączenia internetowego o odpowiedniej jakości do uczestniczenia w webinarze należy do Uczestnika. Organizator nie odpowiada za zakłócenia odbioru szkolenia na urządzeniu końcowym Uczestnika (zrywanie połączeń, „przerywanie” głosu lub obrazu video, etc.), wynikające z jakości połączenia internetowego o  niewystarczającej jakości.
 2. W przypadku, gdy Uczestnik nie jest w stanie uczestniczyć w szkoleniu z przyczyn leżących po stronie Organizatora, Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w ciągu 7 dni od daty przeprowadzenia szkolenia. Organizator jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania. Reklamacja winna być przesłana w formie wiadomości elektronicznej za potwierdzeniem odbioru przez odbiorcę, na adres webinary@mutyzm.org.pl
 3. W przypadku, gdy Uczestnik nie jest w stanie uczestniczyć w szkoleniu z przyczyn niezależnych od Organizatora (z wyłączeniem zdarzeń opisanych w pkt. IV.1), lub zostanie usunięty z pokoju konferencyjnego na mocy pkt. III.7, nie przysługuje mu zwrot wpłaty.
 4. W przypadku, gdy Uczestnik nie otrzymał potwierdzenia zgłoszenia na szkolenie lub zaproszenia do pokoju konferencyjnego, w terminach wskazanych w niniejszym regulaminie, należy ten fakt zgłosić na adres webinary@mutyzm.org.pl, nie później niż do godziny rozpoczęcia szkolenia.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nie otrzymania przez Uczestnika korespondencji dotyczącej szkolenia, ze względu na problemy techniczne leżące po stronie Uczestnika, takie jak zapełniona skrzynka pocztowa, niepoprawny adres email, ustawienia antyspamowe serwera, itp.
X